REGULAMIN ZAKUPÓW

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie homideko.pl, należy przez to rozumieć sklep internetowy homideko.pl, sprzedający towary za pośrednictwem sieci internetowej, działający pod adresem internetowym homideko.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym homideko.pl prowadzony jest przez firmę AGAT Spółka Jawna J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz w Lidzbarku Warmińskim, ul.  Kajki 23, 11-100 Lidzbark Warmiński, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000036457, NIP: 7431004727, REGON: 510353844

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej homideko.pl poprzez „Koszyk”.

1.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie jego dokonania wraz ze szczegółami.

1.3. Warunki zamówienia obowiązują od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep homideko.pl tj. zmiana statusu na w trakcie realizacji oraz wysłania maila potwierdzającego.

1.4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy spełnione są poniższe warunki:

- poprzez wpłacenie całości kwoty za pomocą szybkich płatności Przelewy24

- poprzez wybranie opcji płatność przy odbiorze

1.6. Klient otrzyma maila potwierdzającego realizację zamówienia.

1.7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

1.8. Do każdej przesyłki, z towarem bądź drogą e-mail, sklep dołącza dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).

1.9. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena obowiązująca na dokumentach sprzedażowych nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

1.10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.

1.11. Jeżeli towar posiada do wyboru kolory bądź inne cechy np. kształt, rozmiar, wzór itp. należy je wybrać z próbnika na poziomie podstrony lub podawać e-mailem lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.

1.12. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

2. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

2.1. Forma płatności wybierana jest podczas wypełniania formularza na stronie internetowej sklepu. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność poprzez system Przelewy24

- płatność przy odbiorze-  do tej opcji płatności doliczana jest dodatkowa zgodna z cennikiem przewoźnika

2.2. Jeżeli towar jest dostępny, wysyłka/przekazanie do transportu następuje w ciągu następnych kilku dni roboczych po realizacji płatności wg. zasad określonych powyżej chyba, że nastąpiło ono w dzień wolny od pracy. Wtedy wysyłka zostaje zrealizowana w najbliższe dni robocze.

2.3. Sposób i koszt dostawy:

- odbiór własny – 0,00 zł

- paczkomaty Inpost – maksymalne wymiary 410x380x640 mm, maksymalna waga 25 kg – 14,99 zł

- paczkomaty Inpost - płatność przy odbiorze - 17,99 zł

- paczka DHL – 16,99 zł, jeżeli waga przestrzenna towaru nie przekracza 50 kg 

- paczka DHL - płatność przy odbiorze - 19,99 zł

- paczka DHL - 29,99 zł, jeżeli waga przestrzenna towaru mieści się z zakresie od 50 kg do 108 kg

- paczka DHL - płatność przy odbiorze - 32,99 zł

- DHL DUŻA PACZKA - 49,99 zł, paczka o nieregularnych kształtach 

- DHL DUŻA PACZKA - płatność przy odbiorze - 54,99 zł

- DHL NIESTANDARDOWA - 129,99 zł jeżeli waga przestrzenna paczki mieści się w zakresie od od 110 kg do 224 kg 

- DHL NIESTANDARDOWA - płatność przy odbiorze - 134,99 zł

UWAGA:  Koszty dostawy mogą ulec zmianie w przypadku produktu o niestandardowych gabarytach lub wyższej wadze.

2.4. Wybierając sposób dostawy przez odbiór własny, klient jest zobowiązany odebrać towar w sklepie w przeciągu 10 dni roboczych.

2.5. Po upływie 10 dni roboczych zamówienie nieodebrane zostanie anulowane.

2.6. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Każdy produkt oferowany w sklepie jest nowy i pełnowartościowy, chyba że jego opis stanowi inaczej.

2.7. Sprzedawca, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, przekaże Klientowi, który jest konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

3. REKLAMACJE I GWARANCJA

 3.1. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 14 dni od złożenia ich przez Klienta.

3.2. Gwarancjom nie podlega produkt, który jest niewłaściwie użytkowany, tj. niezgodnie ze wskazaniami producenta.

3.3. W przypadku wad nie wynikających z winy producenta kosztami naprawy obciążony zostanie klient (o ile wyrazi uprzednią zgodę na akceptację ceny przeprowadzenia odpłatnej reklamacji).

3.4. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne rzeczy (rękojmia) określa ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3.5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną.  

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (KONSUMENCI)

4.1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość w przypadku zakupu produktów, określonych jako podlegających prawu zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@homideko.pl z dopiskiem „zwrot”.

4.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty ”.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.4. Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru na koszt Klienta.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient będący konsumentem może zwrócić Towar na adres: PSB Mrówka Lidzbark Warmiński, ul. Grunwaldzka 10, 11-100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem „homideko.pl”.

4.5. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4.6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta będącego konsumentem od umowy, które obowiązany jest ponieść ww. konsument:

- jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.7. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

5.1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu jest Właściciel sklepu homidkeo.pl tj. AGAT Spółka Jawna itd. AGAT Spółka Jawna J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz w Lidzbarku Warmińskim, ul.  Kajki 23, 11-100 Lidzbark Warmiński, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000036457, NIP: 7431004727, REGON: 510353844.

5.2. Wypełnienie przez Klienta formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień w ramach działalności handlowej sklepu.

5.3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu homideko.pl. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie homideko.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu homideko.pl. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane klienta dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych.

5.4. Każdy Klient zarejestrowany w sklepie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany, a także ich usunięcia.

5.5. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera dokument „polityka prywatności”.

 

6. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

6.1. O ile źródło informacji o towarze nie zostało określone w szczególny sposób, podstawą dla jej przygotowania jest towar, którego nazwa i producent prezentowane są na stronie sklepu internetowego, tekst udostępniony przez producenta dla promocji towaru lub ogólnie dostępne informacje. Informacje te, podobnie jak zdjęcie służą wyłącznie do publicznej sprzedaży towarów i nie mają żadnego innego handlowego wykorzystania. Prezentacja ww. informacji jest zgodna z Art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.2. Informacje i opisy towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego wykorzystywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich przez sprzedaż jego towarów, na podstawie art. 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

6.3. Zamieszczone zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.